Thông báo

Một số điểm mới tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, ngày 25/9/2021 về sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về Thương mại điện tử.

Ngày 25 tháng 9 năm 2021, Thủ tưởng Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của chính phủ về thương mại điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.