Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 1: Tiếp tục triển khai kiểm tra theo Kế hoạch định kỳ năm 2021

Thực hiện Quyết định số: 1412/QĐ-CQLTT ngày 28/12/2020 của Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.