Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương năm 2022 (DDCI) tại Cục QLTT Lạng Sơn

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 14/24 cơ quan, đơn vị trong tỉnh - tăng 10 bậc (Theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và Địa phương (DDCI) cấp tỉnh năm 2021)
 
 
Công chức Đội QLTT số 1 tuyên truyền pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhằm thực hiện tốt chỉ số thành phần về  “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”
 
Để tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trong năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật; công khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành để người dân, tổ chức, cá nhân biết, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc...,một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao bộ chỉ số năng lực cạnh tranh gồm:
1. Duy trì cập nhật thông tin về hoạt động của các đơn vị trực thuộc, thông tin tuyên truyền pháp luật, thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Cục trên Trang thông tin điện tử của Cục (http://langson.dms.gov.vn); kịp thời cung cấp thông tin hoạt động của Cục cho cơ quan báo chí theo quy định; công khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ, Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, Kế hoạch thanh tra chuyên ngành bằng các hành thức theo quy định.
2. Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành đảm bảo đúng tiến độ, theo quy trình quy định nhằm hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng không cần thiết đến thời gian của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong kiểm tra, xử lý đảm bảo theo quy trình nghiệp vụ, không để xẩy ra chồng chéo.
3. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, người lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực thuộc vi phạm quy trình nghiệp vụ, vi phạm đạo đức công vụ. Chủ động phòng ngừa, giáo dục và phát hiện, xử lý đối với công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nội dung liên quan đến cơ quan Quản lý thị trường. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn công chức thực hiện các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp.
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp