Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về Lao động - Công đoàn”

Nhằm giúp đoàn viên, người lao động được nghiên cứu, học tập những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức pháp luật về Lao động - Công đoàn hiện hành, từ đó hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật và nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đoàn viên, người lao động. Ngày 10/6/2022 Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch số 36/KH-CĐCS triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về Lao động - Công đoàn”

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các Tổ công đoàn trực thuộc, đoàn viên, người lao động trong toàn Cục, hướng tới chào mừng kỷ niệm 191 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2022); hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2022; nội dung cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về Lao động - Công đoàn hiện hành, đặc biệt là Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; nội dung thi thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của đoàn viên, người lao động, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động; Cuộc thi được tổ chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng trong các Tổ công đoàn trực thuộc, đoàn viên, người lao động.

Theo kế hoạch Các Tổ công đoàn trực thuộc lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nộp về Công đoàn cơ sở Cục để chấm điểm và làm cơ sở để đánh giá chất lượng và xếp loại Tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn cuối năm./.

Phòng thanh tra pháp chế