Lạng Sơn: Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu năm 2021 của Đội Quản lý thị trường số 5

Căn cứ Công văn số 1799/TCQLTT-CVN ngày 20/8/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2021; Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 1050/KH-CQLTT ngày 30/8/2021 về việc kiểm tra thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu. Theo đó, giao Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường căn cứ tình hình thực tế trên thị trường để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hoặc xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo từng địa bàn để tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Với tinh thần đó, theo đề nghị của Đội Quản lý thị trường số 5 (liên huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn), Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề nhằm thực hiện kiểm tra thị trường theo địa bàn đặc thù về an toàn thực phẩm tại huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 1092/QĐ-CQLTT ngày 08/9/2021về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu năm 2021 của Đội Quản lý thị trường số 5). Thời gian thực hiện: từ ngày 08/9/2021 đến ngày 05/10/2021; với tổng số 45 tổ chức, cá nhân dự kiến kiểm tra theo Kế hoạch. Hiện tại, Đội Quản lý thị trường số 5 đã triển khai các bước theo quy trình nghiệp vụ, tổ chức phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.
Chi tiết Kế hoạch và phụ lục danh sách tổ chức, cá nhân dự kiến kiểm tra theo Kế hoạch chuyên đề xem tại đây./.

Phòng NVTH