Chi tiết văn bản

 Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 32.33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 43-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

MENU VĂN BẢN